Metal-sejr slået fast i Højesteret

Dom i Højesteret giver større erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til arbejdsskadede med erhvervsevnetab
Fremover får arbejdsskadede med erhvervsevnetab større erstatning for tabt arbejdsfortjeneste . Det har Dansk Metal sikret efter en dom i Højesteret i dag.
Dommen i Højesteret betyder, at erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste løber indtil, Arbejdsskadestyrelsen tilkender erstatning for tab af erhververvsevne.
Forsikringsselskaberne har ellers siden 2002 selv fundet en dato i sagerne, som typisk lå op til flere år forud for Arbejdsskadestyrelsens tilkendelse. Det er den praksis, som Dansk Metal i dag har fået underkendt med Højesterets dom.
I den konkrete sag betyder det, at Dansk Metals medlem er sikret 510.000 kr. mere i erstatning.
”Vi er glade for, at Højesteret nu har slået fast, at de skadelidte har ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i hele perioden, indtil den afløses af erstatning for tab af erhvervsevne” siger Peter Poulsen, faglig sekretær i Dansk Metal.
Sagen får betydning for en lang række andre sager, Dansk Metal fører for sine medlemmer.
”Ud over Dansk Metals medlemmer er der formentlig flere hundrede andre skadelidte med samme problem. Afgørelsen viser, at det er vigtigt at have en kompetent fagforening i ryggen, som har styrken til at køre denne slags sager til ende”, siger Peter Poulsen.
”Vi er imidlertid fortsat bekymrede over, at de skadelidte ikke er sikret et indtægtsgrundlag, indtil de modtager erstatning fra Arbejdsskadestyrelsen. Dermed vil mange stadig komme i en situation, hvor de pludselig står uden penge til huslejen, fordi forsikringsselskaberne afventer en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen, før de udbetaler erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det er uholdbart, at vores medlemmer på denne måde skal fungere som kassekredit for forsikringsselskaberne. Derfor kræver Metal, at dette problem løses ved en revision af erstatningsansvarsloven”, siger Peter Poulsen.
Sagen kort:
Skadelidte var i juni 2003 udsat for en alvorlig arbejdsulykke, som Tryg forsikring anerkendte erstatningsansvaret for.
Den 1. februar 2005 overgik skadelidte til førtidspension på grund af følgerne af ulykken. I juni 2005 tilkendte Arbejdsskadestyrelsen skadelidte erstatning for tab af erhvervsevne med tilbagevirkende kraft fra den 1. februar 2005. Erstatningen blev udbetalt i august 2005.
Dansk Metal indbragte sagen for Østre Landsret, hvor Tryg forsikring alene ville betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indtil udgangen af marts 2004, hvor selskabet mente, at man kunne have skønnet over skadelidtes erhvervsevnetab. Dette synspunkt ville medføre, at skadelidte ikke ville få nogen form for erstatning i perioden mellem april 2004 og februar 2005.
Dansk Metal gjorde heroverfor gældende, at skadelidte var berettiget til erstatning frem til august 2005, hvor erstatningen fra Arbejdsskadestyrelsen blev udbetalt.
Østre Landsret tilkendte skadelidte erstatning frem til 1. februar 2005, hvorfra erstatningen fra Arbejdsskadestyrelsen var tilkendt.
Tryg forsikring ankede dommen til Højesteret, som nu har stadfæstet Østre Landsrets dom, med en bemærkning om, at ”der skal være sammenfald mellem det tidspunkt, hvor retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophører, og det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erstatning for tab af erhvervsevne indtræder”.

Oprentlig dato: 

2008-10-07 10:23:48 +0200