Allokton Properties AB: Selskabsmeddelelse

Nya och gamla investerare tillskjuter 80 MSEK i Allokton till en kurs om 6,75 SEK per aktie
Styrelsen i Allokton AB (publ) har, i enlighet med bemyndigande på årsstämman
den 12 juni 2008, beslutat om en nyemission om 4.000.000 aktier, vilka har
tecknats av investerare till en kurs om 6,75 SEK per aktie, varav 2.250.000
A-aktier och 1.750.000 B-aktier.
Avtal har tecknats med investorer om att garantera ytterligare en nyemission om
3.400.000 B-aktier till kurs 6,75 SEK per aktie. Bolaget har även tecknat avtal
med en av dess långivare om att omvandla sin fordran på 30 MSEK till
aktiekapital, till kurs 6,75 SEK per aktie. Detta förutsätter att erforderliga
beslut, som huvudägarna ställt sig positiva till, tas på en extra bolagsstämma.
På den extra bolagsstämman kommer även styrelsens sammansättning att avhandlas.
Kallelse till denna kommer att ske inom kort.
Bolaget för även diskussioner om betydande förvärv och samtliga pågående
försäljningsuppdrag avbryts i och med denna nyemission.
Som styrelsen tidigare meddelat har bolaget framförhandlat uppdateringar av
samtliga lånevillkor och lånens genomsnittliga löptid uppgår nu till 6,5 år.
Styrelsen och bolaget tackar sina samarbetspartners för den förståelse och
tålamod som visats bolaget och ser fram emot en långvarig relation med dess
intressenter.