Aresa A/S: Periodeoplysning

Oprettet 31/10/2008 – 11:53

• Landmine planter som blev udsået i Serbien viste ikke det forventede
farveskifte
• Investering i mineinficeret land fortsætter – der er investeret i to områder
på ialt fire hektar
• Medarbejderstaben er reduceret som følge af ændret strategi
• Selskabet har opnået patent på rapporter teknologien (BioSensor) i Australien
• Bestyrelsen arbejder planmæssigt med at gennemføre kapitaludvidelse
• Regnskabstallene for de første tre kvartaler er i overensstemmelse med
forventningerne
Udsåning af tobaksplanter
Resultatet af udsåning af de transgene tobaksplanter på testarealet i Serbien
er at ingen planter skiftede farve til rød. Resultatet afspejler som nævnt i
tidligere meddelelser, at antallet af tilgængelige transgene plantelinier var
begrænset.
Selskabet har tidligere i First North meddelelse nr. 13-2008 informeret om, at
vi har vurderet, at det vil tage yderligere minimum to-tre år at frembringe et
tilstrækkeligt antal plantelinier til at kunne dokumentere teknologiens
anvendelighed og udvikle landmineplanten kommercielt.
Dette var sammen med det vigende markedspotentiale baggrunden for beslutningen
på den ekstraordinære generalforsamling om at undersøge de forretningsmæssige
muligheder i forbindelse med et muligt strategiskifte til investering i og
udvikling af mineinficeret land på Balkan.
Investering i mineinficeret land på Balkan
I løbet af kvartalet har selskabets datterselskab i Kroatien investeret i
mineinficeret land som led i igangværende pilotprojekter, og der er i dag i alt
investeret i fire hektar land fordelt på to geografiske områder. Der påregnes
yderligere investeringer i løbet af sidste kvartal dels til køb af land og dels
til minerydning af opkøbte områder.
Tilpasning af omkostningerne
Bestyrelsen har besluttet at iværksætte de relevante foranstaltninger til at
tilpasse omkostningerne i selskabet, indtil der er skabt et sikkert
finansieringsgrundlag for den fremtidige drift i form af en succesfyldt
gennemført kapitaludvidelse. Således er medarbejdere, der direkte har arbejdet
med udviklingen af de transgene tobaksplanter, blevet opsagt ved kvartalets
udgang.
Patent er opnået i Australien
Selskabet har opnået patent på rapporter teknologien (BioSensor) i Australien,
hvilket anses af ledelsen for et vigtigt skridt i sikringen af selskabets
immaterielle rettigheder. Patentet beskytter selskabets muligheder for at kunne
anvende teknologien indenfor flere områder end blot landminedetektionen, og
rettighederne har derfor en værdi i fremadrettede arbejde.
Planerne omkring kapitaludvidelsen
Bestyrelsen blev af den ekstraordinære generalforsamling i september bemyndiget
til at kunne foretage en kapitaludvidelse til sikring af selskabets fortsatte
aktiviteter, idet likviditeten i selskabet sikrer aktiviteterne i få måneder
ind i 2009, som tidligere meddelt i First North meddelelser nr. 13-2008.
Forberedelserne til kapitaludvidelsen sker i samarbejde med den godkendte
rådgiver, Dahl-Sørensen & Partners A/S.
Finansielle oplysninger – regnskab
Selskabets ureviderede regnskabstal for perioden 1. januar til 30. september,
2008 fremgår af vedhæftet fil.
Resultat
Periodens resultat på minus DKK 10,743 mio. er i overensstemmelse med det
forventede.
Forventningerne til hele året er fortsat et underskud på DKK 16-18 mio. Hertil
skal fratrækkes en mulig hel eller delvis nedskrivning af koncerngoodwill ved
årets udgang som følge af reduktionen af de bioteknologiske aktiviteter.
Koncerngoodwill er pr. 30.9.08 værdisat til DKK 13,35 mio.
Omfanget af nedskrivningen afhænger af indholdet af de planer, som bestyrelsen
arbejder på i relation til kapitaludvidelsen, og det finansielle grundlag som
kan skabes for aktiviteternes videreførelse.
Likviditet
Den likvide beholdning udgjorde DKK 14,1 mio. ved udgangen af 3. kvartal 2008
mod DKK 23,2 mio. den 31. december 2007.
Kapitalforhold
Selskabet forventer i løbet af den nærmeste fremtid at fremlægge planerne for
en kapitaludvidelse til styrkelse af selskabets kapitalgrundlag.
Øvrige oplysninger
Aktieinformation
Aresas aktiekapital er noteret på Nasdaq/OMX-First North. Aktien sluttede 1.
halvår i kurs 4,56 mod kurs 13,10 ultimo 2007. Der er i løbet af de tre første
kvartaler i 2008 omsat 254.238 Aresa-aktier på Nasdaq/OMX-First North heraf har
omsætningen i 3. kvartal været 153.357.
Følgende aktionærer har i henhold til Værdipapirlovens §29 overfor Aresa oplyst
at eje mere end 5% af selskabets aktiekapital:
• S-A invest A/S
• Carsten Meier
• Vækstfonden
• Forsknings- og innovationsstyrelsen
• Aps…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *