Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Oprettet 05/09/2008 – 09:13

Bang & Olufsen a/s’ ordinære generalforsamling afholdes fredag den 26. september 2008 kl. 16.30 på Struer Gymnasium, Jyllandsgade 2, Struer.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for regnskabsåret 2007/08 herunder beslutning om
decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte
årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen:
a. at bestyrelsen bemyndiges til – i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – på selskabets vegne at erhverve indtil 10 procent af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10 procent større eller
mindre end den for B-aktierne på OMX Den Nordiske Børs København senest forud for erhvervelsen noterede kurs.
b. at der udbetales 3,00 DKK i udbytte pr. nominelt 10,00 DKK aktie. Den samlede udbetaling bliver således ca. 36 millioner DKK. Sidste år blev udbyttet fastsat til 20,00 DKK pr. nominelt 10,00 DKK aktie, svarende til en udbetaling
på i alt 242 millioner DKK.
c. at det af bestyrelsen fremsatte forslag til overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning godkendes.
d. at vedtægternes § 9, 2. afsnit ændres fra:
“Af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen afgår på hvert års ordinære generalforsamling de to medlemmer af bestyrelsen, der har fungeret længst; har flere medlemmer end 2 fungeret lige længe, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal afgå. Intet medlems valgperiode kan overstige 4 år.
Genvalg kan finde sted.”
til
“De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen afgår på hvert års ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.”
5. Valg til bestyrelsen:
Såfremt ovenstående forslag til ændring af vedtægternes § 9, 2. afsnit vedtages, er samtlige de general-forsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen på valg.
Preben Damgaard Nielsen modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Worning, Lars Brorsen, Thorleif Krarup, Peter Skak Olufsen og Niels Bjørn Christiansen.
Ligeledes foreslår bestyrelsen valg af Rolf Eriksen til bestyrelsen.
6. Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
7. Eventuelt.
Selskabet nominelle aktiekapital udgør 120.813.380 DKK, fordelt på nominelt 10.855.430 DKK A-aktier og nominelt
109.957.950 DKK B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på nominelt 10,00 DKK giver 10 stemmer, mens hvert B-aktiebeløb på nominelt 10,00 DKK, giver 1 stemme.
Adgangskort til generalforsamlingen får De ved at sende vedlagte blanket pr. post eller via fax nr.: 43 58 88 67, til
VP Investor Services A/S, så den er VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 22. september 2008, eller ved at ringe til VP Investor Services A/S, tlf.: 43 58 88 66, senest mandag den 22. september 2008, kl. 16.00.
Adgangskort kan tillige bestilles på VP Investor Services A/S’ hjemme-side: www.vp.dk/gf.
Er De forhindret i at deltage, vil Bang & Olufsen a/s’ bestyrelse sætte pris på at modtage fuldmagt til at afgive stemmer på Deres aktier. I givet fald beder vi Dem udfylde vedlagte fuldmagt og sende den til VP Investor Services A/S i vedlagte svarkuvert, så den er VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 22. september 2008.
Grundet få parkeringspladser ved Struer Gymnasium kan vi igen i år tilbyde bustransport fra parkeringspladsen ved vores hovedbygning (“Gården”) til Struer Gymnasium og retur.
Det er muligt at benytte de nævnte busser fra kl. 15.45.
I forbindelse med generalforsamlingen kan vi tilbyde aktionærer, der ikke er medarbejdere, en demonstration af Bang & Olufsens produkter samt en præsentation af Bang & Olufsen Automotive.
Derudover tilbyder vi et besøg på det nye Struer Museum, hvor Bang & Olufsens historie præsenteres i en selvstændig afdeling. Mødetidspunkt til arrangementet er kl. 13.30, og mødested er Bang & Olufsens hovedbygning (“Gården”), hvor der vil blive udleveret adgangskort til museet og arrangeret buskørsel.
Kryds venligst af på blanketten hvis De ønsker at deltage i arrangementet forud for generalforsamlingen.
Bilag til dagsordenspunkt 4.c.
Retningslinjer for incitamentsaflønning
Ifølge Aktieselskabslovens § 69b, stk. 1, skal bestyrelsen – inden der indgås konkrete aftaler om incitamentsaflønning med medlemmer af selskabets bestyrelse eller direktion – have fastsat overordnede retningslinjer herfor.
Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling, og oplysning herom skal
være optaget i selskabets vedtægter.
Det er bestyrelsens opfattelse, at en kombination af fast og…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *