Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fodboldalliancen AC Horsens A/S

Oprettet 13/03/2009 – 15:28

Aktionærerne i Fodboldalliancen AC Horsens A/S, CVR-nr. 89 94 37 28,
indkaldes herved til ordinær generalforsamling:
torsdag, den 26. marts 2009, kl. 16:30
i Forum Horsens loungen, Langmarksvej 53, 8700 Horsens, med følgende
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne
år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og status med revisionspåtegning og
årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller
aktionærer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et par snitter, øl,
vin og vand.
Der foreligger ikke fra bestyrelsen eller aktionærer særskilte
forslag til behandling på generalforsamlingen.
Dagsorden og den af bestyrelsen godkendte årsrapport med
revisionspåtegning vil senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse blive fremlagt til eftersyn på selskabets kontor samt
fremsendt til enhver navnenoteret aktionær, der fremsætter anmodning
herom. Årsrapporten kan endvidere downloades direkte på
www.achorsens.dk.
Adgangskort til generalforsamlingen skal i henhold til selskabets
vedtægter rekvireres senest fredag, den 20. marts 2009. Rekvisition
kan kun ske på særskilt bestillingsformular, der enten kan downloades
på www.achorsens.dk eller bestilles ved personlig henvendelse til
selskabet, og som tillige kan tjene for afgivelse af fuldmagt. Kun
aktionærer, der har rekvireret adgangskort kan give fremmøde på
generalforsamlingen.
Til opfyldelse af bestemmelsen i aktieselskabslovens § 73, stk. 5
oplyses det herved, at Fodboldalliancen AC Horsens A/S’ aktiekapital
udgør kr. 30.765.940,00 fordelt på aktier á kr. 10 eller multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 10,00 giver én stemme. Aktionærer, der
har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de
pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, uden at
aktierne er noteret i aktiebogen, eller at aktionæren har anmeldt og
dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet. Selskabets aktionærer
kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem aktionærernes egne
depotbanker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *