Klimaforandringer presser arktiske dyr og planter under pres

 

De arktiske planter, insekter, fugle og landpattedyr lever i en verden under hastig forandring. Klimaforandringer påvirker en lang række vigtige forhold, som tilgængeligheden af byttedyr og indvandring af nye arter.

De arktiske arter er under stort pres, og vil langsomt men sikkert blive presset længere mod nord i takt med klimaforandringerne i Arktis. En nye rapport – The State of the Arctic Terrestrial Biodiversity Report – opsummerer den nuværende viden om hvordan den arktiske biodiversitet udvikler sig og om de vigtigste trusler mod denne.

Rapporten konkluderer bla. at

Den arktiske vegetation ændrer sig markant, og især buske og træer er på fremmarch
Blandt insekterne er vigtige bestøvere nogle steder i kraftig tilbagegang
Mere en halvdelen af de arktiske fuglearter har mindst en bestand i tilbagegang, mens især gæssene er i fremgang
Mange bestande af rensdyr er i kraftig tilbagegang

I forbindelse med Grønland peger rapporten også på en række forhold, der er under forandring. For eksempel er også flere grønlandske arter under pres på grund af de hastigt ændrede klimaforhold. Blandt andet viser undersøgelser fra Grønland at insektarter, der har stor betydning for bestøvning af planter eller som føde for blandt andet fugle, er i tilbagegang.

Rapporten tegner et billede af, at også Grønlands biodiversitet er i forandring og at fortsat overvågning, er af stor betydning for bedre at kunne forudsige hvordan ændringerne vil få betydning op gennem fødekæden og i sidste ende påvirke de arter, som udgør en naturlig ressource i Grønland.

”Det at vi ikke bare overvåger enkelt-arter, men hele systemet, gør at vi får et unikt indblik i de fulde konsekvenser af klimaforandringerne i Arktis. Klimaforandringerne påvirker ikke kun de enkelte arter men også samspillet imellem dem, og det er summen af dette der i sidste ende afgør om en art går frem eller tilbage,” siger Niels Martin Schmidt, professor ved Aarhus Universitet og en af eksperterne bag rapporten.

Forskere fra Grønland Naturinstitut og Aarhus Universitet har bidraget til rapporten med detaljeret viden om de grønlandske arter. Og selvom Grønland, ligesom de fleste andre arktiske nationer, mangler tilstrækkelig overvågning af alle relevante landlevende arter, understreger rapporten også at den langtids-overvågning Grønland og Danmark udfører i regi af Greenland Ecosystem Monitoring (www.g-e-m.dk) er blandt de bedste overvågningsprogrammer i hele Arktis.

The State of the Arctic Terrestrial Biodiversity Report baserer sig på langtidsovervågning af den arktiske biodiversitet i alle de arktiske nationer, og er en omfattende syntese af vores nuværende viden om de arktiske økosystemer og arters trivsel. Rapporten er skrevet af en række internationale eksperter tilknyttet Circumpolar Biodiversity Monitoring Program (CBMP) en hjørnesten i Arktisk Råds undergruppe med fokus på arktisk biodiversitet, Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF). Rigsfællesskabet leder i et samarbejde mellem Århus Universitet og Grønlands Naturinstitut programmet sammen med USA.

Rapporten gør desuden status over den igangværende biodiversitetsovervågning rundt om i Arktis, og giver en række anbefalinger til at forbedre vores mulighed for at opdage og beskrive markante ændringer i Arktis, herunder bedre koordinering og standardisering af overvågningen, samt en bedre lokal forankring af overvågningsindsatsen.

”Vi ser at der flere steder sker forandringer for den arktiske biodiversitet, som følge af blandt andet ændrede klimatiske forhold. I den forbindelse er Arktisk råds moniteringsprogram, som vi er medleder af, af stor betydning, fordi det giver et unikt samarbejde mellem de arktiske landes forskere og eksperter om den overvågning og de data der findes om arter og bestandes trivsel. Det er for eksempel meget vigtigt at alle tilgængelige datakilder inddrages, når en arts bestandsudvikling skal vurderes” siger Tom Christensen, chefkonsulent ved Aarhus Universitet, der sammen med repræsentanter fra USA er overordnet ansvarlig for arbejdet i CBMP.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *