Stresstest, 2. halvår 2009

Oprettet 28/01/2010 – 21:28

Nationalbanken offentliggør i dag publikationen “Stresstest, 2. halvår 2009”.
I løbet af de seneste kvartaler har hovedparten af de større danske banker styrket deres kapitalgrundlag via Kreditpakken, udstedelse af aktier eller tilførsel af kapital fra deres moderselskab. Det har forbed-ret såvel de pågældende bankers som sektorens modstandskraft over for den økonomiske udvikling i de kommende år.
Publikationen beskriver Nationalbankens egne stresstest af de 14 stør-ste danske bankers robusthed over for yderligere negative chok til den økonomiske udvikling. Som noget nyt har de seks største danske banker endvidere gennemregnet en række stressscenarier med deres egne modeller. Lignende stresstest er tidligere blevet gennemført på de største banker i USA og Europa.
Stressscenarierne tillægges kun lille sandsynlighed og er anvendt til at illustrere bankernes modstandskraft over for nedskrivninger.
Begge typer stresstest viser, at bankerne i det mest sandsynlige forløb generelt er tilstrækkeligt kapitaliserede. “Stresstesten giver ikke Nati-onalbanken anledning til at foreslå nye initiativer på nuværende tids-punkt” udtaler Nationalbankdirektør Nils Bernstein.
Nationalbankdirektør Nils Bernstein understreger, at der ikke kan her-ske tvivl om, at både den fremtidige regulering og markedet vil kræ-ve, at bankerne holder mere kapital af bedre kvalitet, end det var til-fældet op til krisens begyndelse. De skærpede regulatoriske krav for-ventes først at træde i kraft i slutningen af 2012. Det må imidlertid forventes, at såvel banker som øvrige markedsdeltagere allerede nu forbereder sig på, at kravene vil blive skærpet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *